Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN

De website www.clouds9000.com is eigendom van Studio Memphis bvba.

Studio Memphis bvba

Dendermondsesteenweg 104 


9000 Gent - 
Belgium 


BTW: BE(0)807 328 624 

Onder Studio Memphis bvba zitten het café Clouds in my Coffee, de bed & breakfast en de online shop I/OBJECT; vanaf nu wordt hiernaar gezamenlijk gerefereerd als ‘Clouds9000’.

Door gebruik te maken van deze website en/of het plaatsen van een bestelling, gaat de Koper expliciet akkoord met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.


KLANTENDIENST

Alle diensten op www.clouds9000.com zijn gericht naar gebruikers over de hele wereld, tenzij dit anders wordt vermeld of wordt aangegeven. Wanneer er een bestelling wordt geplaatst, verklaart de gebruiker dat hij of zij achttien jaar of ouder is.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over Clouds9000, uw bestelling of de producten en diensten die wij aanbieden, gelieve ons te bellen op het nummer +32 (0) 488 91 98 17 (van 9u - 17u) of een email te sturen naar hello@clouds9000.com . Als u een vraag heeft betreffende ons café, gelieve dan tijdens de openingsuren te bellen naar het nummer +32 (0) 933 684 34.

 

INHOUD

Onder ‘inhoud’ verstaan wij alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op deze website. Ook de selectie, samenstelling en overeenkomst behoren hiertoe.

We kunnen niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is.

Clouds9000 heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer een wezenlijke wijziging aan een product wordt aangebracht tijdens het bestellingsproces zal de Koper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De inhoud is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden.

De inhoud van deze website, branding, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het wereldwijd auteursrecht en andere eigendomsrechten en verdragsbepalingen.


PRIJZEN

Alle prijzen van producten en diensten op deze website zijn aangegeven in Euro en zijn inclusief BTW (21%). Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven.

Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestellingsproces. Voor goederen die gespecialiseerd transport (of koerierdiensten) vereisen en voor goederen die moeten geleverd worden buiten Europa, moet de Koper een berekening van de verzendingskosten opvragen via email.  

De datum dat de te betalen som op de bankrekening van Clouds9000 staat, wordt aangenomen als de datum van de betaling.

Alle aanbiedingen van Clouds9000 zijn vrij van verplichtingen. Clouds9000 kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. De facturatie gebeurt op basis van het bedrag op de orderbevestiging. Als de product- en dienstenprijzen zouden stijgen tussen de datum van bestelling en de uitvoering van de bestelling, heeft de Koper het recht om de bestelling of de overeenkomst te annuleren binnen 14 dagen nadat Clouds9000 de prijsverhoging heeft bekend gemaakt.

 

AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Clouds9000 is slechts gebonden aan een bestelling nadat deze per email door Clouds9000 is bevestigd of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Als een product per ongeluk is verkocht, terwijl het niet langer in voorraad is zal de Koper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Bestellingen zijn enkel effectief betaald vanaf het moment dat de betaling is ontvangen door Clouds9000. Clouds9000 is gerechtigd bestellingen te weigeren en bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.


LEVERING

De leveringstijden weergegeven door Clouds9000 zijn slechts indicatief. Indien de geschatte leveringstijd wordt overschreden, heeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

De Koper heeft niet het recht om een bestelling te annuleren of de overeenkomst te beëindigen, tenzij de overschrijving van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. De Koper is in dit geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 


De verantwoordelijkheid voor fout ingegeven leveringsadressen ligt volledig bij de Koper en kunnen extra kosten veroorzaken.

Bij niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


HEFFINGEN EN BELASTINGEN

De Koper is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Clouds9000 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden gehoffen door een derde partij.

 

OVERMACHT

Clouds9000 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van onze engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van Clouds9000 afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die Clouds9000 en/of leveranciers van Clouds9000 raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van Clouds9000 om zich later op deze tekortkoming te beroepen.


GARANTIE

De waarborg van Clouds9000 beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg met betrekking tot consumentenkoop, allebei voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gericht te worden aan Clouds9000 (Dendermondsesteenweg 104, 9000 Gent) of via email ( hello@clouds9000.com) :

- In geval van klacht wegens niet-overeenstemmende levering, binnen de 14 dagen na bestelling.

- In geval van verborgen gebreken, 14 dagen na ontdekking van het gebrek. In deze schriftelijke communicatie dient u de schade te omschrijven en aan te tonen via een foto.

Clouds9000 staat alleen in voor schade die het gevolg is van een grove fout of opzet. Clouds9000 is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere indirecte schade, van welke aard ook, mogelijks door de Koper.

Er is geen garantie op textiel tegen het vervagen van kleur of enige andere schade die wordt toegebracht door reinigingsprocessen.

Wanneer de voorwaarden en de reikwijdte van deze garantie dit toelaten, zal Clouds9000 haar betrokkenheid beperken bij het vervangen van defecte producten of bij de terugbetaling van de aankoopprijs. De koper kan geen aanspraak maken op een aanvullende schadevergoeding.

Verbruiksartikelen zoals gloeilampen en batterijen vallen niet onder de garantie. Ook abnormaal of ongehoord gebruik van producten en defecten die daarbij gepaard gaan, vallen niet onder de garantie.


VERZAKINGSRECHT

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen Clouds9000: Dendermondsesteenweg 104, 9000 Gent, België.

Producten kunnen enkel teruggezonden worden na toestemming van Clouds9000 en moeten vergezeld zijn van de factuur. Het product zal dan vervangen of terugbetaald worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van het product en de wens van de klant.

 

PERSOONSGEGEVENS

Wanneer er producten of diensten van www.clouds9000.com worden gekocht, gaat de Koper er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. Persoonlijke data zal enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden.

Clouds9000 zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expiciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De Koper heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De Koper heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Voor meer informatie hieromtrent kan de Koper contact opnemen met de Privacycommissie in Brussel.


BEWIJS

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.


DIVERSEN

Indien een artikel in deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, dan geldt deze nietigheid geenszins voor de overige artikelen.

Clouds9000 is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.


TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met Clouds9000 worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.